Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) ԲԱՆԲԵՐը գրախոսվող գիտական հանդես է, հրապարակում է գիտատեխնիկական, նաև պատվիրված ակնարկային-վեր­լուծական բնույթի հոդվածներ, հա­ղոր­դում­ներ, ինչպես և տվյալ բնագավառի անվանի գիտնականների հոբելյաններին, նոր գրքե­րին, համալսարանի մասնակցությամբ կայացած գիտաժողովներին նվիր­ված նյութեր, խմբագրությանն ուղղված նամակներ, որոնց լեզուն կարող է լինել հա­յերեն, ռու­սերեն կամ անգլերեն: Բանբերը հրատարակվում է վեց սերիաներով՝ յուրաքանրյուրը 2 համար պարբերականությամբ.

Բանբերը հրատարակվում է 1998 թվականից, հանդեսը` 2015թ.
Բանբերի խմբագրական խորհուրդ.

Յու .Լ. Սարգսյան (գլխավոր խմբագիր, տ.գ.դ.), Հ.Ա. Թերզյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Խ. Գրիգորյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Գ.Ավետիսյան (պատասխանատու քարտուղար, տ.գ.դ.), Ս. Գ. Աղբալյան (տ.գ.դ.), Մ.Ք.Բաղդասարյան(տ.գ.դ.), Հ.Վ.Թոքմաջյան (տ.գ.դ.), Ս. Շ.Խրիստաֆորյան(տ.գ.դ.), Ն.Բ. Կնյազյան (տ.գ.դ.), Ո. Զ. Մարուխյան(տ .գ.թ.), Ս. Հ. Սիմոնյան (տ .գ.դ.),
© Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ)
«Ճարտարագետ» հրատարակչություն, հասցեն` 0009, Երևան, Տերյան 105, ՀԱՊՀ